KWI- Kulturwissenschaftliches Institut Essen
Veranstaltung Klima, Energie, Umwelt, 4.-5. Oktober 2011

Während in Deutschland die Energiewende inzwischen einen breiten Konsens findet, Nordrhein-Westfalen sogar Klimaschutzbundesland Nr. 1 werden möchte, wird in Polen über den Bau von Atomkraftwerken nachgedacht. Beides soll die klimapolitischen Ziele der EU erfüllen. Die rund 30 jungen Schüler, Studierenden und Nachwuchswissenschaftler aus Polen und NRW diskutierten im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitreihe zum Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr die unterschiedlichen energiepolitischen Konzepte beider Länder. Kai-Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)) und Agnieszka Rochon (Beraterin für Die Grünen/Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament für die polnische EU-Ratspräsidentschaft) unterstützten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit kurzen Impulsreferaten. Bei einer zusätzlichen öffentlichen Diskussion mit Jan Dobertin (Landesarbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie NRW e.V.), Staatssekretär Günther Horzetzky (Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen), Karolina Jankowska (Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU), Freie Universität Berlin) und Tobias Riedl (Greenpeace Deutschland) zeigte sich schnell: Der wechselseitige Dialog zwischen Polen und Deutschland und ein gegenseitiges Verständnis über die Ursachen unterschiedlicher energiepolitischer Entscheidungen ist für eine weitere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet unerlässlich.


Spotkanie: Klimat, energia, środowisko, 4-5 października 2011 r.

Podczas gdy w Niemczech przełom energetyczny spotyka się już z szeroką akceptacją, a Nadrenia Północna-Westfalia pod względem ochrony klimatu pragnie nawet stać się landem nr 1, w Polsce rozważa się opcję budowy elektrowni atomowych. Jedna i druga opcja ma spełniać cele unijnej polityki klimatycznej. W ramach cyklu spotkań naukowych towarzyszących obchodom Roku Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii około 30 uczniów, studentów i młodych naukowców z Polski i NRW wiodło dyskusje dotyczące różnych koncepcji w zakresie polityki energetycznej obu państw. Kai-Olaf Lang (Fundacja Nauka i Polityka (SWP)) oraz Agnieszka Rochon (doradczyni Grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE) wsparli młodych uczestników, wygłaszając krótkie referaty. Podczas dodatkowej dyskusji publicznej z udziałem Jana Dobertina (krajowa wspólnota robocza Erneuerbare Energie NRW e.V. – Energia Odnawialna NRW), sekretarza państwowego Günthera Horzetzky’ego (Ministerstwo Gospodarki, Energetyki, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Transportu Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii), Karoliny Jankowskiej (Centrum Badań Polityki Ekologicznej (FFU), Wolny Uniwersytet w Berlinie) oraz Tobiasa Riedla (Greenpeace Niemcy) szybko stało się jasne: wzajemny dialog między Polską a Niemcami oraz wzajemne zrozumienie dla przyczyn odmiennych decyzji w zakresie polityki energetycznej są nieodzowne dla dalszej współpracy na tym polu. Istnieje możliwość pobrania szczegółowej dokumentacji ze spotkania udostępnionej w języku niemieckim.


Dokumentation Klima, Energie, Umwelt

Johanna Buderath, 11. Jan 2019 14:18